Delnary.png

[Trang chủ](<https://www.notion.so/Xin-ch-o-bb905d5ff8954e05a5f85812a3a53383>)**Đào tạo****[Sản phẩm](<https://www.notion.so/S-N-PH-M-dbc14f452ff04902a2ba9308e3421a5f>)** ∙ [Bài viết](<https://www.notion.so/B-I-VI-T-f3d8b20ebfbf4efa900fb54a626df293>)**Về Delnary**

Website_About.me.png


A V A I L A B I L I T Y

T H Ư Ơ N G M Ạ I

Mình hứng thú làm việc với 3D TVC, Music Video, Live Event và Art Commission.

Xin hãy bao gồm Brief chi tiết và Budget dự kiến để mình có thể hình dung dự án đầy đủ trước khi liên lạc lại với bạn.

Đ À O T Ạ O

Mình sẵn sàng tham gia đào tạo từ cá nhân tới doanh nghiệp, cả trực tiếp và Remote Online.

Các chủ đề bao gồm từ bổ sung các kỹ năng cụ thể cho tới Quy trình sản xuất CG, bố trí đội ngũ và đào tạo nhân sự.

T H U Y Ế T T R Ì N H

Cần một ai đó tổ chức, chia sẻ hoặc tham gia vào sự kiện về Digital Art?

Hãy cùng kết nối!

B O O K I N G

https://tally.so/embed/31k1OL?alignLeft=1&hideTitle=1&transparentBackground=1&dynamicHeight=1


M Y S T O R Y

https://www.youtube.com/watch?v=tWrUhnYksak


Từng liên kết đào tạo và thuyết trình tại một số trường đại học như:

ĐH Mỹ thuật Công nghiệp (MTUD)

Screenshot 2023-01-03 233554.png

109673586_3650299711651826_5274423854620590275_n.png

109673586_3650299711651826_5274423854620590275_na.png

ĐH Mỹ thuật Việt Nam (VUFA)

MTVN_1.png

MTVN_2.png

MTVN_3.png

ĐH Xây Dựng Hà Nội (HUCE)

145811310_3732392526880687_7187811596144102663_naa.png

145811310_3732392526880687_7187811596144102663_n.png

Powered by Fruition